Verkort beleidsplan


Het beleid van Stichting Bestaanskracht is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling vooral door het verbeteren van de kwaliteit van het bestaan van kwetsbare personen. Dit doet de stichting onder andere door hun wensen te verzamelen, door het doen van studies en het uitvoeren van toegepast onderzoek naar verbetermogelijkheden. Verder adviseert en begeleidt de stichting bij de implementatie van verbetermogelijkheden en publiceert informatie daarover.


Stichting Bestaanskracht heeft geen winstoogmerk.


Het batig saldo na vereffening wordt besteed conform de doelstelling.


Stichting Bestaanskracht werft gelden uit subsidies, donaties/giften en uit al het meerdere wat de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.


De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.


De administratie van Stichting Bestaanskracht wordt gevoerd door de penningmeester van de stichting. Ditzelfde geldt voor het beheer van de inkomsten en het vermogen.