Miles smartwatch (Project Cliënt Vinder)

Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren naar de GGZ-instelling waar deze verblijft. Er is dan een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt.

Het project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een cliënt smartwatch met GPS en op passende wijze te vervoeren naar de instelling.

De instelling kan hierdoor cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven. Ook kunnen cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan, de vrijheid worden gegeven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling. Verder kunnen cliënten mogelijk sneller worden verplaatst van een gesloten afdeling naar een afdeling met een lager regime (besloten of open).

Cliënten willen graag onbegeleid buiten de afdeling begeven om bijvoorbeeld in de omgeving te wandelen, om zelf boodschappen te doen of om een kopje koffie te drinken op een andere locatie. Wanneer ze zich buiten de afdeling waar ze moeten verblijven mogen begeven, dan ervaren ze weer iets van het leven waar ze om medische redenen van zijn buitengesloten.

Het project maakt het mogelijk dat de kwaliteit van bestaan van cliënten wordt vergroot met meer bewegingsvrijheden, met zorg en veiligheid op afstand en meer grip op herstel.

Het project wordt door Stichting Bestaanskracht samen met de GGZ-instelling Parnassia, Cliëntenraad, Familieraad, cliënten, familie, studenten, vrijwilligers en andere (maatschappelijk betrokken) organisaties uitgevoerd.

Het project is gestart op 28 januari 2019. Het gesubsidieerde deel is afgesloten op 28 juni 2021, waarbij het resultaat is beschreven in het boek "Op reis met Miles". Er lopen op dit moment twee pilots bij ggz-instellingen (Parnassia en GGz Breburg) waar Miles in de praktijk wordt getoetst. Naar verwachting volgen binnenkort meer pilots bij andere instellingen.

Het project is mogelijk gemaakt door subsidie uit het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw, cofinanciering van Parnassia en de Stichting Bestaanskracht en heel veel hulp van mensen en maatschappelijk betrokken organisaties.

Gebruik deze link voor meer informatie over Miles

Voor meer informatie over het project zie de projectpagina bij ZonMw